Webkameralink

Det er no lagt til link til webkamera i Røynholm øverst til høgre her på nettsida, brukar/pass vert sendt ut til alle medlemmer på sms. OBS, fungerer ikkje i nettlesar på telefon.

Vassdugnad

No har vi motteke naudsynt utstyr for å ferdigstilla vatn på bryggene i hamna, så då freistar vi med dugnad på det og litt anna tysdag 23/5 og onsdag 24/5. Oppstart i utgangspunktet kl 1700 begge dagar, kontakt Knut på 95967811 om du evt ønskjer å møta tidlegare.

Mvh Styret

Siste bryggedemontering

Nokre bilder frå demontering av resten av dei gamle bryggene i dag 24/11, gjekk kjapt og effektivt for seg 🙂

Kjekt med lang kran
Effektive karar 🙂
I gang med bryggene
Berre resten igjen
Der var det beint tomt!
Litt ymse «på lager» no, om nokon treng 🙂

Restmontering brygger

Vi har no til slutt fått endelig dato for montering av resten av bryggene, det VikØrsta no seier er dei 2 første vekene i desember. Utfrå dette, satsar vi på å få utført demonteringa av gjenståande 24-26.november. Knut organiserer dette, dei som kan/vil delta kan gjerne melda seg til han, helst på sms/epost, meir info kjem når det nærmar seg. Dei som har båt liggjande på den gjenståande delen, må altså flytta innan 24/11. Vi vil prøva å få dette til med internflytting i hamna, dei det gjeld kan kontakte Leif på sms/epost, så ser vi kva vi får til.

Mvh Styret

Nye brygger i hamna

Då har hamnesjef og dugnadssjef fått på plass ein førebels plan for byte av brygger.

Den inneber at hamna må vera tømt for båtar seinast søndag 28. august, arbeidet med demontering startar 29. august, noko førebuande arbeid gjerne og noko i forkant av dette.

Ein ser for seg at heile september vil gå med på arbeidet med demontering/vekkrydding av gamalt og montering av nytt.

Det vil naturleg nok bli bruk for mykje dugnadsarbeid i samanheng med dette. Vi ber difor om at alle som har mulighet til å gjera ein ekstra innsats, godt utover dei tre dugnadstimane, melder seg til Leif eller Knut sine epostadresser innan utgangen av mai, evt tek kontakt på tlf. Leif har hamnesjef@rosendalbaatlag.net/90628283, Knut dugnadssjef@rosendalbaatlag.net/95967811.

Arbeidsoppgåver er demontering og montering av elektro, vatn, fortøyningsstag etc, frakt av brygger til kai, og sjauing/sortering av gamle brygger opp i containerar frå Ragnsells. Oppdateringar om plan vil bli lagt ut etter kvart.

Mvh Styret

Dugnad 2021

Det vert ikkje fellesdugnad i år heller. Dugnadssjef har likevel nokre oppgåver som skal utførast, så du som ønskjer å utføra dugnad i staden for å betala, kan kontakta dugnadssjef om dette på 95967811 ved første høve. Helsing Styret 🙂

 

Fellesdugnad

Fellesdugnaden i hamna våren 2019 vert tysdag 7. mai og tysdag 28. mai, begge dagar frå klokka 18.00 til 21.00.

Det er ein god del førefallande arbeid som skal gjerast i hamna i vår, så det er viktig at medlemene møter fram.

Ta og gjerne med litt handverktøy som hammar, sag m.m.

Styret.

Tid for slipping

Medlemer som skal på slipp i vår, må merka seg at det i år ikkje vert hengt opp slipplister i lagshytta. I staden må medlemene gå inn på nettsida vår, der ein i hovudmenyen må trykkja på slipping. Då vil det koma opp ein kalendar for storeslippen og ein for vetle, samt informasjon om korleis ein skal gå fram for å tinga plass på slippen. Lukke til.